ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ CỦA ASKNOW

Các Điều khoản và Điều kiện sau là thỏa thuận ràng buộc giữa AskNow và Người dùng. Bằng việc sử dụng một trong các dịch vụ hoặc tạo tài khoản AskNow, người dùng chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với tất cả các điều khoản của thỏa thuận này

Trong trường hợp Người dùng từ chối bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ AskNow nào trên trang web hoặc ứng dụng trên Điện thoại.

Trong trường hợp Người dùng dưới 18 tuổi, vui lòng nhờ cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp xác nhận Điều khoản và Điều kiện. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người dùng phải chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện này thay cho Người dùng và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Người dùng đối với tài khoản.

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi bối cảnh yêu cầu khác, thuật ngữ:

"Người được ủy quyền" đề cập đến đội ngũ giảng viên và lãnh đạo của trường nơi giảng viên làm việc hoặc người giám hộ hợp pháp của Người hỏi;

"Ứng dụng" dùng để chỉ ứng dụng điện thoại thông minh "AskNow" cho các thiết bị iOS và Android và mọi phiên bản sửa đổi hoặc cập nhật của các thiết bị nói trên;

"Các bên" dùng để chỉ AskNow và Người dùng;

"AskNow" đề cập đến đội ngũ phát triển asknow UNIC JSC, bao gồm các công ty con, công ty mẹ, công ty liên quan và / hoặc các công ty liên kết;

"Dịch vụ AskNow" nghĩa là bất kỳ nền tảng và dịch vụ nào được AskNow cung cấp thông qua Ứng dụng;

"Người hỏi" đề cập đến Người dùng đã đăng ký Dịch vụ AskNow với tư cách là Người hỏi(học sinh, phụ huynh hay người giám hộ) và đã đăng ký các gói thành viên để đăng các câu hỏi liên quan đến vấn đề học thuật trên nền tảng được cung cấp trong Dịch vụ AskNow;

"Người trả lời" đề cập đến Người dùng đăng ký Dịch vụ AskNow với tư cách là Người trả lời( giáo viên, gia sư) và cung cấp câu trả lời và / hoặc giải pháp cho các câu hỏi học thuật được Người hỏi đăng trên nền tảng được cung cấp trong Dịch vụ AskNow;

"Người dùng" dùng để chỉ Người hỏi, Người trả lời, Tổ chức Học thuật và Nhà cung cấp Nội dung; và

"Trang web" đề cập đến trang web www.asknow.vn và/hoặc bất kỳ trang web nào khác do AskNow điều hành, phối hợp điều hành theo thời gian.

DỊCH VỤ CỦA ASKNOW
 1. Dịch vụ AskNow đóng vai trò là nền tảng trung gian trực tuyến có thể truy cập thông qua Ứng dụng, trên đó Người hỏi có thể đăng câu hỏi liên quan đến vấn đề học thuật của mình một cách nhanh chóng, và Người trả lời có thể trả lời câu hỏi kèm theo giải thích (nếu cần). Mỗi phiên hỏi- đáp được ghép đôi sẽ có thời gian tối đa mặc định là 15 phút.
 2. Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng AskNow chỉ là một nền tảng trung gian giữa Người hỏi và Người trả lời và AskNow không phải là đại lý, đại diện của Người hỏi và Người trả lời hoặc bất kỳ Người dùng nào khác.
 3. Trong quá trình đăng ký tài khoản AskNow, Người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và đính kèm một số hồ sơ bổ sung để tạo điều kiện xác minh danh tính và có thể bị từ chối đăng ký và/hoặc đình chỉ bất kỳ dịch vụ nào nếu Người dùng không cung cấp hồ sơ và/hoặc thông tin được yêu cầu trong khoảng thời gian bắt buộc và/hoặc thông tin cung cấp không đầy đủ, không chính xác. Sau khi hoàn tất xác minh, Người dùng sẽ được thông báo bằng email/ SMS OTP để kích hoạt tài khoản.
MỨC PHÍ VÀ THANH TOÁN
 1. Người dùng được yêu cầu đăng ký gói thành viên (nếu có) với mức phí thành viên tương ứng khi truy cập và sử dụng Dịch vụ của AskNow.
 2. AskNow chỉ chấp nhận các phương thức thanh toán được quy định và liệt kê trong ứng dụng và trang web, người dùng có thể thay đổi hoặc cập nhật kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán dựa trên các phương thức thanh toán sẵn có. Khi chọn phương thức thanh toán trực tuyến, Người dùng được xem là đã ủy quyền cho AskNow lập hóa đơn và thu phí thành viên từ tài khoản hoặc thẻ tín dụng được dùng.
 3. AskNow sẽ tạm dừng quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ AskNow của Người dùng mà không cần thông báo trước khi gói thành viên hết hạn.
 4. Người dùng đồng ý rằng thông tin về giá Dịch vụ của AskNow trên Trang web và Ứng dụng chỉ là giá trong thời điểm truy cập và sử dụng dịch vụ. Giá dịch vụ có thể được thay đổi hoặc sửa đổi theo thời gian. AskNow có toàn quyền quyết định thay đổi hoặc sửa đổi giá dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc đồng ý bởi của Người dùng.
TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
 1. Người hỏi có thể đăng câu hỏi liên quan đến vấn đề học thuật của mình trên nền tảng AskNow. Số lượng câu hỏi có thể đăng dựa trên gói thành viên đã đăng ký.
 2. Người hỏi đồng ý và cam kết rằng các câu hỏi được đăng chỉ liên quan đến mục đích học tập. AskNow sẽ có toàn quyền kiểm tra để xác định mục đích hoặc bản chất của các câu hỏi và xóa các câu hỏi được cho là không phù hợp mà không cần thông báo trước với Người hỏi.
 3. AskNow có toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Người hỏi mà không cần thông báo hay cảnh báo trước nếu (i) thông tin Người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký là không chính xác, không có thực, không cập nhật hoặc không đầy đủ, hoặc (ii) AskNow nhận thấy các hoạt động của người dùng hoặc hành vi tương tác với người dùng khác trên nền tảng gây bất lợi cho việc sử dụng Asknow của người dùng khác hoặc ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động của AskNow hoặc (iii) Người dùng vi phạm hoặc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này hoặc (iv) Người dùng không thanh toán phí thành viên hoặc bất kỳ khoản chi phí nào khác hoặc (v) Người dùng sử dụng AskNow để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật một cách cố ý hoặc vô ý.
 4. AskNow có quyền, nghĩa vụ báo cáo và hỗ trợ hợp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp của Việt Nam và / hoặc các cơ quan thi hành pháp luật khác của các nước trong khu vực về các hoạt động bị cho là bất hợp pháp của Người dùng hoặc các hành vi tương tác với bất kỳ Người dùng nào khác trên nền tảng hoặc khi sử dụng Dịch vụ AskNow, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của AskNow theo các Điều khoản và Điều kiện này.
 5. Người dùng hoàn toàn đồng ý rằng AskNow có quyền tiết lộ cho Người có thẩm quyền thông tin và dữ liệu liên quan đến Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên Người dùng, tên trường, lớp, chủ đề câu hỏi, khái niệm, lĩnh vực, độ khó của Câu hỏi & Trả lời, xu hướng, hoặc thông tin chi tiết AskNow thu được từ thông tin và dữ liệu đã nói và / hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ của AskNow, miễn là việc tiết lộ thông tin đã nói và dữ liệu nhằm mục đích (i) đánh giá hoặc xem xét tiến trình của Người dùng, (ii) chuẩn bị tài liệu khóa học hoặc tài liệu khác cần thiết cho việc học của Người dùng.
 6. Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng AskNow được ủy quyền để sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin sau đây của Người dùng cho Người có thẩm quyền:
  • Số lượng câu hỏi hoặc câu hỏi cụ thể mà Người dùng đã đăng;
  • Lịch sử ứng dụng hoặc quay lại màn hình
  • Thời gian cụ thể Người dùng đăng các câu hỏi;
  • Hoạt động của Người dùng trên Dịch vụ AskNow;
  • Thiết bị của Người dùng;
  • Thông tin và hồ sơ của Người dùng tương tác với Người dùng khác
 7. Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng Người dùng khác có thể thấy tên Người dùng, tên trường, lớp và / hoặc ảnh hồ sơ của mình.
 8. Người dùng chấp nhận và đồng ý rằng nếu Người dùng đăng nhập bằng Facebook hay mạng xã hội khác, AskNow sẽ thu thập dữ liệu và thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, họ, giới tính, ngày sinh và trường học thông qua Facebook và/hoặc mạng xã hội khác.
 9. Người dùng đồng ý rằng AskNow sẽ có quyền xem xét và sử dụng tất cả nội dung trong chat box để kiểm tra hoặc cải thiện dịch vụ tổng thể của Dịch vụ AskNow.
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG HỢP LÝ
 1. Người dùng sẽ bị coi là vi phạm Chính sách sử dụng hợp lý nếu thực hiện các hành vi sau:
  1. Chia sẻ quyền sử dựng dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp tài khoản AskNow của mình với bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Người dùng khác);
  2. Bán lại, chuyển nhượng hoặc tặng cho tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. Đăng ký AskNow để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc bất kỳ mục đích phi học thuật nào;
  4. Đăng các câu hỏi bất thường không phù hợp mục tiêu giáo dục.
  5. Sử dụng Asknow tại các kiểm tra, kì thi, gian lận trong thi cử.
KHÔNG TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ LIÊN HỆ
 1. Người dùng đồng ý rằng các câu hỏi không được chứa bất kỳ thông tin liên hệ cá nhân nào (bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ) và bất kỳ thông tin nào cho phép Người trả lời hoặc bất kỳ Người dùng nào khác liên hệ hoặc tiếp cận Người dùng (hoặc bất kỳ bên thứ ba) bên ngoài nền tảng. Người dùng cũng bị cấm yêu cầu liên hệ cá nhân hoặc hỏi thông tin cá nhân của Người trả lời hoặc Người dùng khác.
 2. AskNow nghiêm cấm cung cấp hoặc trao đổi thông tin cá nhân nhằm thiết lập liên lạc giữa những người dùng. AskNow không khuyến khích giao tiếp, thư từ hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào ngoài nền tảng của Dịch vụ AskNow. AskNow sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tương tác nào giữa những Người dùng ngoài nền tảng của Dịch vụ AskNow.
QUYỀN SỞ HỮU
 1. Trang web và Ứng dụng, cùng với Dịch vụ của AskNow, do AskNow sở hữu và vận hành độc quyền. Người dùng không được quyền sao chép, tái bản, tải lên, truyền, phân phối, triển lãm hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Ứng dụng hoặc Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ AskNow.
 2. AskNow là chủ sở hữu độc quyền về quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả nội dung của Dịch vụ AskNow, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu hỏi, câu trả lời và giải pháp. Người dùng không được tiết lộ, lan truyền, xuất bản, phân phối, phát hành hoặc phổ biến bất kỳ câu hỏi, câu trả lời hoặc giải pháp nào thu được từ và / hoặc được cung cấp trên nền tảng dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài nền tảng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AskNow.
CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM
 1. Người dùng theo đây bảo đảm và cam kết rằng:
  1. Người dùng sẽ không sử dụng Ứng dụng Di động và / hoặc Trang web và / hoặc Dịch vụ AskNow cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vô đạo đức nào.
  2. Người dùng không bị hạn chế tham gia các Điều khoản và Điều kiện này bởi pháp luật hay bất cứ cơ quan thẩm quyền nào.
  3. Người dùng không bị cấm hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng và / hoặc Dịch vụ AskNow theo bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Người dùng sẽ không đăng bất kỳ câu hỏi hoặc nội dung nào gây khó chịu, phỉ báng, không đứng đắn, tục tĩu, có nội dung bạo lực, không rõ ràng hoặc bị cấm hoặc không liên quan đến mục đích học thuật.
 2. Người dùng bảo đảm và cam kết không sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ AskNow theo các cách sau:
  1. Tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc vô đạo đức;
  2. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; và / hoặc
  3. Can thiệp hoặc phá vỡ, hoặc cố gắng can thiệp hoặc làm gián đoạn) bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Ứng dụng Di động hoặc Trang web.
CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP
 1. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp giữa Người hỏi và Người trả lời, AskNow đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của AskNow và tăng niềm tin của người hỏi với người trả lời . Quy trình khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:
  1. Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc tới AskNow bằng cách gửi phản hồi qua mục “Trợ Giúp” trong ứng dụng AskNow, từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của AskNow, sau mỗi phiên đặt câu hỏi và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật
  2. Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của AskNow sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, AskNow sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.
  Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của AskNow, AskNow sẽ yêu cầu Người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật. AskNow tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vì vậy, AskNow cũng đề nghị Người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Điều khoản và Điều kiện này. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM
 1. AskNow sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào, bao gồm tổn thất lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, tổn thất trực tiếp hay gián tiếp, do hậu quả, sự cố, mất mát hoặc hình phạt, gây ra do vô ý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) Quyền truy cập của Người dùng hoặc sử dụng Dịch vụ AskNow, Ứng dụng; (b) mọi quyết định hoặc hành động của Người dùng dựa trên bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trong đó; hoặc (c) bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào trên Ứng dụng Di động hoặc (d) bất kỳ câu trả lời hoặc giải pháp nào có được từ Người trả lời hoặc thông qua việc sử dụng Ứng dụng Di động
 2. AskNow không cam kết hoặc bảo đảm những điều sau:
  1. Các câu hỏi được đăng bởi Người dùng sẽ được trả lời hoặc các câu trả lời và / hoặc giải pháp do Người trả lời cung cấp là đúng, chính xác, hoàn chỉnh, cập nhật;
  2. Tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, tính hữu ích, cập nhật hoặc mức độ phù hợp của việc sử dụng Dịch vụ AskNow của Người dùng. Người dùng tự mình chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có được từ Dịch vụ AskNow, thông qua Ứng dụng Di động hoặc Trang web và thông tin hoặc nội dung được cung cấp bởi AskNow, khách hàng quảng cáo, Người dùng khác. Người dùng nên và phải tự kiểm tra lại thông tin thu được có chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật và phù hợp với mục đích sử dụng của mình không;
  3. Danh tính của Người dùng AskNow hoặc tính chính xác của thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ AskNow của Người dùng khác. Để tránh nghi ngờ, AskNow không yêu cầu lý lịch cá nhân hoặc hồ sơ tội phạm của bất kỳ Người dùng nào. Do đó, Người dùng tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm về mọi tương tác với Người dùng khác của AskNow. AskNow sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, nói chung hay nói riêng, vật chất hay tinh thần, bồi thường do hậu quả của hành vi cố hay vô ý, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của Người dùng khác trong quá trình sử dụng AskNow, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức tử vong, thương tích cơ thể, đau khổ cảm xúc hoặc bất kỳ thiệt hại nào do sự tương tác của Người dùng với bất kỳ Người dùng nào khác trong quá trình sử dụng Dịch vụ của AskNow;
  4. Ứng dụng hoặc Dịch vụ AskNow sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc không có vi-rút; Trong trường hợp ứng dụng bị gián đoạn do sự cố về điện, internet hay thiết bị của người dùng, thời gian của session vẫn sẽ được đếm ngược.
  5. Mọi tệp điện tử có sẵn thông qua Trang web hoặc Ứng dụng Di động sẽ không có bất kỳ mã hoặc vi rút gây hại nào; và
  6. Trang web hoặc Ứng dụng di động tương thích với thiết bị di động hoặc máy tính của người dùng.
 3. Tất cả thông tin xuất hiện trong Ứng dụng Di động và trên Trang web chỉ mang tính chất tham khảo cho mục đích giáo dục hoặc học thuật và không nhằm mục đích tạo thành ý kiến quyết định về y tế, tài chính, pháp lý hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác về các khía cạnh chuyên môn khác. Người dùng phải tự mình đánh giá và tham khảo ý kiến các chuyên gia trước khi sử dụng thông tin.
BỒI THƯỜNG
 1. Người dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho AskNow, các cổ đông, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của AskNow (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào gánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (i) liên quan đến Ứng dụng Di động và / hoặc Trang web và / hoặc Dịch vụ AskNow, (iii) liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào giữa Người dùng và Người dùng khác, hoặc (iv) Người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc (v) phát sinh từ việc Người dùng vi phạm quyền lợi của bên thứ ba.
CHẤM DỨT
 1. AskNow có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản và quyền truy cập của Người dùng thông qua Ứng dụng di động hoặc trên Trang web, nếu Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này. AskNow có thể toàn quyền quyết định chấm dứt tài khoản Người dùng mà không cần phải cung cấp lý do và không buộc phải đưa ra bất kỳ thông báo trước nào nếu Người dung có hành vi vi phạm.
 2. Phù hợp với chính sách khuyến mãi và phát triển ứng dụng, AskNow có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ AskNow, Ứng dụng di động, Trang web và cài đặt tài khoản của Người dùng bất cứ lúc nào để cập nhật ứng dụng hay khi hết chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Người dùng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bảo mật của AskNow như đã nêu trên Trang web và Ứng dụng di động, bao gồm không tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bất kỳ Người dùng nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người dùng đó.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Người dùng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Chính sách bản quyền được nêu trên Trang web và Ứng dụng Di động.

LIÊN KẾT BÊN NGOÀI

Người dùng chấp nhận rằng Ứng dụng Di động và Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web, tài nguyên và quảng cáo khác. Asknow không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung của các trang web hoặc ứng dụng di động, hoặc quảng cáo được cấu hình bởi bên thứ ba nếu ứng dụng hoặc trang web di động hay quảng cáo đó không được bảo trợ của AskNow hoặc bất kỳ công ty nào được Asknow ủy quyền. Người dùng xác nhận đã biết và chấp nhận rằng Ứng dụng và Trang web của AskNow không có quyền kiểm soát và không đại diện cho các ứng dụng di động, trang web hoặc bất kỳ nội dung nào có trong các ứng dụng di động, các trang web hoặc quảng cáo của bên thứ ba. Người dùng sẽ tự chịu rủi ro khi kết nối đến các trang web, ứng dụng bên ngoài. Người dùng theo đây xác nhận không có quyền và/hoặc từ bỏ mọi quyền khiếu kiện, khiếu nại tại các cơ quan hành chính, tư pháp đối với AskNow về các trang web và ứng dụng bên ngoài. Người dùng chỉ được quyền gửi khiếu nại về liên kết bên ngoài đến quản trị viên trang web hoặc ứng dụng đó.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 1. Các điều khoản được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này thể hiện tất cả các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận giữa các Bên, và thay thế và hủy bỏ tất cả các phiên bản, hiểu biết và thỏa thuận trước đó giữa các Bên đối với vấn đề này, cho dù đó là bằng văn bản hoặc bằng miệng.
 2. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu AskNow không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của AskNow vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này, trừ khi việc thực thi các quyền này được từ bỏ bằng văn bản.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp, bị cấm, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì chỉ riêng điều khoản đó sẽ không có hiệu lực, các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này vẫn có hiệu lực thi hành. AskNow và/hoặc Người dùng sẽ xây dựng hoặc thỏa thuận điều khoản khác thay thế các điều khoản bị vô hiệu.
 4. Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các thông báo phải được gửi bằng văn bản (thư điện tử) đến địa chỉ email của bên còn lại. Thông báo được coi là đã được gởi và nhận thông qua hình thức trả lời tự động hoặc biên nhận điện tử.
 5. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu, diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp nếu có của các Bên liên quan đến hay phát sinh từ bất kỳ vấn đề nào trong thỏa thuận này đều tuân theo thẩm quyền duy nhất của tòa án Việt Nam.
SỬA ĐỔI

Người dùng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng AskNow sẽ có quyền đơn phương sửa đổi hoặc điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này sao cho phù hợp với quy định của luật pháp và chính sách của AskNow trong từng thời điểm. Mọi thay đổi sẽ được phản ánh bằng bản cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này. AskNow sẽ gửi thông báo liên quan thông qua email và tin nhắn bật lên của Ứng dụng Di động và đăng thông báo liên quan đến Thông báo trên Trang web.

Cập nhật lần cuối ngày 1 tháng 3 năm 2020.